Geen quick-scan maar intensieve begeleiding

Succesvol exporteren is vooral een zaak van lange adem. Daarnaast wordt export vaak vergeleken met topsport en die vergelijking gaat zeker op! De passie voor zijn sport, de gedrevenheid om te winnen, een duidelijk doel om naar toe te werken en goede coaching om alles uit de topsporter te halen wat er in zit zijn cruciaal voor succes. Zo ook in de export. Om kunnen gaan met de diversiteit aan culturen, gewoonten, marktverschillen, het reizen, langere tijd van huis zijn, de druk om te presteren, het kunnen vertrouwen op een goede ondersteuning van het bedrijf, de noodzaak van een gedegen productkennis en ga zo maar door. Allemaal zijn dit factoren die stuk voor stuk belangrijk zijn en maken dat een exportmanager zich onderscheidt van zijn collega's in de thuismarkt.

Door ruim 20 jaar opgedane ervaring in de internationale hightech B2B markt begrijpt ExportKompas maar al te goed hoe belangrijk bovenstaande argumenten zijn voor een succesvolle export. De focus van de ondersteunende activiteiten van ExportKompas ligt daarom niet alleen bij de exportmanager maar vooral ook bij de organisatie, bij uw bedrijf! Export is niet een activiteit dat een persoon 'even' op zich neemt, het is een activiteit die tot doel heeft omzet te genereren voor het bedrijf, versterking van de continuïteit en draagt uiteindelijk bij aan uw winst. De buitenlandse markt is vele malen groter dan uw thuismarkt en heeft de potentie uw omzet vele malen te vergroten. Om deze kansen niet te verspelen biedt ExportKompas ondersteuning aan uw exportactiviteiten in de breedste vorm en betrekt daarbij de gehele organisatie. Pas als alle afdelingen binnen uw bedrijf, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de export, op het juiste kennisniveau gebracht zijn, kan de exportmanager excelleren in zijn taak en verschuift onze focus richting buitenlands netwerk.

Interim Management

ExportKompas is daarom geen organisatie die middels een 'scan' een rapport levert over een land of over het al dan niet geschikt zijn van uw organisatie om te gaan exporteren. ExportKompas werkt aan de hand van heldere doelstellinen uit uw strategisch plan (en als dat plan er niet is dan stellen wij dat samen met u op). Aan de hand van deze doelstellingen wordt gewerkt aan de optimalisatie van alle activiteiten en zaken die met uw export te maken hebben. Daarnaast wordt het netwerk van agenten en distributeurs onder de loep genomen met wederom als doel de samenwerking te optimaliseren, heldere afspraken te maken, een systeem te introduceren om deze afspraken te meten en te handhaven met als uiteindelijke doel meer focus, meer omzet en meer resultaat voor uw onderneming. Al deze activiteiten lopen geheel parallel aan uw reguliere exportactiviteiten, deze zullen geen hinder ondervinden van onze werkzaamheden. De verbeteringen zullen gaandeweg geimplementeerd worden, dit uiteraard altijd na afstemming met uw organisatie.

Uit bovenstaande blijkt dat ExportKompas zich voor langere tijd op management niveau verbindt aan uw bedrijf om haar werkzaamheden uit te voeren. Dit alles vooral op een heel menselijke manier. Ons doel is vooral de kennis en kunde naar boven te halen en op een logische manier in te zetten voor het bedrijf. Hier en daar zal bijgestuurd en vooral vastgelegd moeten worden. Waar de kennis ontbreekt zullen we bijscholing organiseren.

Waar nodig zullen wij terug kunnen vallen op deskundige ondersteuning van partners als hogescholen, marktonderzoekbureau's in het buitenland, juridische ondersteuning, mediation en exportorganisaties die ons van advies kunnen voorzien. 

Werkwijze en rapportage

Er ligt geen vast protocol voor onze werkwijze, deze wordt in samenspraak en naar wens met u opgesteld. Wij leveren namelijk maatwerk en daar geen bedrijf gelijk is heeft u grote invloed op het uit te voeren werk. Normaal gesproken beginnen we met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vooral bedoeld voor beide partijen om kennis te maken, de problematiek kenbaar te maken en ideeën af te tasten op toepasbaarheid. Voor dit gesprek worden geen kosten in rekening gebracht anders dan de reiskosten vanuit Marum naar uw locatie. Het gesprek is geheel vrijblijvend. Indien u van mening bent dat het gesprek voldoende aanknopingspunten biedt om tot samenwerking te komen dan zullen wij op basis van de bevindingen van dit eerste gesprek met een voorstel komen hoe wij met een stappenplan (management, interne afdelingen, exportafdeling, netwerk, contracten, account management plan, etc.) de problematiek aan gaan pakken. U heeft daarbij de vrijheid om eerst voor een enkele module te kiezen of om meerdere modules of het gehele plan met ons te doorlopen.

Omdat wij onze verantwoordelijkheid nemen is het voor ons van groot belang dat wij op een hele transparante manier kunnen werken. Wij vragen dan ook om zeer regelmatig overleg met het management. Een sterk draagvlak vanuit het management voor onze activiteiten is van criciaal belang en dit is dan ook een vereiste voor de uitvoering en het slagen van ons stappenplan!

De uitvoering van onze activiteiten vinden deels plaats op locatie, deels vanuit ons kantoor in Marum.

Op regelmatige (vooraf afgesproken) tijdstippen zullen wij onze bevindingen en activiteiten rapporteren aan het management